Politika jakosti

VUOS je firmou podnikající především v následujících oblastech:

 • výzkum a vývoj v oboru chemie, chemické technologie a analytických metod
 • analytické rozbory, toxikologické a ekotoxikologické testování výrobků a složek životního prostředí
 • výroba a prodej chemických látek (chemických specialit)

Zákazníky VUOS jsou české a zahraniční chemické firmy.

 Cílem VUOS je vyrábět výrobky a poskytovat výsledky výzkumu a vývoje takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a požadavky stávajících i budoucích zákazníků na shodu, spolehlivost, bezpečnost výrobků, dále na kvalita, ceny a termíny dodání, na rozsah výzkumných i výrobních činností a v neposlední řadě na minimální dopady na životní prostředí. Tyto požadavky chce VUOS naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, zkušeností zákazníků a dodavatelů a s využíváním nových poznatků vědy a techniky.

 

V souladu s tímto cílem si stanovuje následující politiku kvality:

 • dosahovat požadované kvality veškerých svých výzkumných a výrobních činností současně se zlepšováním celkové výkonnosti společnosti
 • přijímat a vyhodnocovat konkrétní cíle kvality jednotlivých útvarů společnosti pro zlepšování systému kvality a kvality svých produktů
 • plnit současné i budoucí požadavky, potřeby a očekávání zákazníků, konečných uživatelů a zainteresovaných stran a tím k přispívat k udržování okruhu stálých i nových zákazníků
 • vytvořit a udržovat efektivní a účinný systém managementu kvality tak, aby plnil požadavky na něj kladené
 • zvyšovat kvalifikaci, odbornou způsobilost a angažovanost zaměstnanců společnosti pro zabezpečení shody, spolehlivosti, bezpečnosti a kvality svých produktů
 • zlepšovat dodavatelsko - odběratelské vztahy a zapojit zákazníky a dodavatele společnosti do procesu neustálého zlepšování kvality produktů výzkumu i výroby
 • reagovat na měnící se podnikatelské prostředí a na měnící se požadavky zákazníků
 • v případě negativních změn ve firmě (snižování výroby, počtu pracovníků apod.) bude zabezpečeno zachování potřebné úrovně a funkčnosti SMK.

VUOS je certifikován dle normy ISO 9001:2016

 

Za vedení VUOS
RNDr. Karel Novák
ředitel společnosti
V Rybitví 11.3.2009