Projekty EU

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost jsou v programovém období 2014-2020 řešeny následující projekty, které jsou spolufinancovány Evropskou unií:

 

Název projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0008384 Racionalizace spotřeby tepla pro vytápění budov

Hlavní cíl projektu: Snížení energetické náročnosti budov společnosti VUOS a.s. přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

 

Název projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000954 Centrum výzkumu chemických reakcí (CEVCER)

Hlavní cíl projektu: Projekt je zaměřen na potřebu detailního zkoumání průběhu chemických reakcí v procesu organické syntézy. Jeho cílem je zvýšení současné kapacity společnosti pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit s následným trvalým zvýšením konkurenceschopnosti firmy.

V rámci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000954 byl pořízen tento majetek:

- NMR konzole Bruker Avance III HD 400 MHz

- NMR konzole Bruker Avance III HD 500 MHz

- Shimadzu HPLC systém 600 bar (3 ks)

- Multikanálový UV-VIS detektor MWD-3000 s průtočnou celou

- Kapilární bodotávek Büchi M-565 se zařízením pro homogenní plnění kapilár M-569

- NMR sonda pro spektrometr Bruker Avance III HD 500 MHz

Na výše uvedeném zařízení analytického charakteru je možné analyzovat neznámá chemická individua organického charakteru a to po stránce kvalitativní i kvantitativní.

  

- Analytické váhy Explorer Semi Micro EX225D

- Rotační vakuová odparka Heidolph Hei-Vap Precision

- Skleněná vakuová sušárna Büchi B-585

- Purifikační flash systém Reveleris X2

Toto přístrojové vybavení lze využít pro separaci a izolaci jednotlivých chemických sloučenin různého charakteru (meziproduktů, produktů, nečistot atp.), které je možné následně charakterizovat na analytických zařízeních uvedených výše.

 Na základě článku 26 GBER je k výše uvedenému vybavení umožněn přístup dalším odborně způsobilým uživatelům a to výhradně k provádění výzkumu (nikoli k jiným účelům, např. výroba) formou komerční služby.

Bližší informace:

Ing. Michal Bartoš, vedoucí úseku Analytika
(HPLC systémy)
+420 466 822 501, michal.bartos@vuos.com

Ing. Pavel Holý, Ph. D., vedoucí úseku Výzkum organika
(ostatní vybavení)
+420 466 823 156, pavel.holy@vuos.com

Název projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0002360 Centrum výroby chemických specialit

Hlavní cíl projektu: Produktová inovace dvou tržně perspektivních výrobků S-Methopren a Cyclam a procesní inovace rektifikace termolabilních látek. Přijetí projektu umožní vybavit VUOS moderním zařízením, které výrazně zvýší inovační výkonnost podniku prostřednictvím realizace unikátního know-how.

 

Název projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004431 Moderní metody syntézy pro budoucí generika a nově vyvíjená léčivaHlavní cíl projektu: Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj komerčně zajímavých produktů z oblasti pokročilých farmaceutických intermediátů a fine chemicals.


Název projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004384 Katalytické tlakové procesy v extrémně korozivních prostředíchHlavní cíl projektu: Projekt je zaměřen na průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti heterogenních katalytických reakcí v kapalné fázi v silně korozivním reakčním prostředí za zvýšeného tlaku a teploty.