Pesticidy, biocidy

 
Systém zajištění kvality: Správná laboratorní praxe (SLP)

Analytické metody

 • Stanovení obsahu účinné látky (SANCO / 3030/99 rev. 4)
 • Validace analytické metody (SANCO / 3030/99 rev. 4)
 • Analýza pěti šarží (SANCO / 3030/99 rev. 4)

 Fyzikálně-chemické zkoušky

 • Spektrální data (MS, NMR, IR, UV / VIS)
 • Stav látky (20 ° C a 101,3 kPa)
 • Bod tání / mrznutí (EU A.1 / OECD 102)
 • Bod varu (EU A.2 / OECD 103)
 • Relativní hustota (EU A.3 / OECD 109)
 • Tlak par (EU A.4 / OECD 104)
 • Rozpustnost ve vodě (EU A.6 / OECD 105)
 • Rozdělovací koeficient n-oktanol / voda (EU A.8 / OECD 107 + OECD 117)
 • Bod vzplanutí (EU A.9) Povrchové napětí (EU A.5 / OECD 115)
 • Výbušné vlastnosti (EU A.14)
 • Oxidační vlastnosti (EU A.17)
 • Rozpustnost v organických rozpouštědlech (CIPAC MT 181)
 • Disociační konstanta (OECD 112)
 • Viskozita (EN ISO 3140)
  a další…

Toxikologické studie

 • Akutní orální toxicita - metoda fixní dávky (EU B.1bis / OECD 420)
 • Akutní orální toxicita - třída akutní toxicity (EU B.1tris / OECD 423)
 • Akutní toxicita (dermální, EU B.3 / OECD 402)
 • In vitro leptavost kůže: test modelu lidské kůže (EU B.40 / OECD 431)
 • In vitro kožní dráždivost (EU B.46 / OECD 439)
 • Akutní toxicita: kožní dráždivost/leptavost (EU B.4 / OECD 404)
 • Metoda testování opacity a propustnosti na hovězích rohovkách (EU B.47 / OECD 437)
 • Akutní toxicita: dráždivé/leptavé účinky na oči (EU B.5 / OECD 405)
 • Test lokálních lymfatických uzlin (EU B.42 nebo OECD 429)
 • Maximalizační test na morčatech (EU B.6 / OECD 406)
 • Toxikokinetika (EU B.36 nebo OECD 417)
 • Toxicita po opakované dávce (28 dní) (orální, EU B.7 nebo OECD 407)
 • Test subchronické orální toxicity (90denní studie toxicity po opakovaném podání u hlodavců, EU B.26 / OECD 408)
 • Zkouška chronické toxicity (EU B.30 / OECD 452)
 • Kombinovaná studie chronické toxicity / karcinogenity (EU B.33 / OECD 453)
 • Test reverzních mutací na bakteriích - AMES test (EU B.13 / 14 / OECD 471)
 • In vitro mikronukleus test na savčích buňkách (OECD 487)
 • In vitro test chromozomových aberací na savčích buňkách  (EU B.10 / OECD 473)
 • In vitro test genových mutacích na savčích buňkách (EU B.17 / OECD 476)
 • In vivo mikronukleus test na erytrocytech savců (EU B.12 / OECD 474)Studie vývojové toxicity - teratogenity (EU B.31 / OECD 414)
 • Dvougenerační test reprodukční toxicity (EU B.35 / OECD 416)
 • Ekotoxikologické studie
 • Akutní toxicita pro ryby (EU C.1 / OECD 203)
 • Daphnia magna, test akutní imobilizace (EU C.2 / OECD 202)
 • Test inhibice řas (EU C.3 / OECD 201)
 • Aktivovaný kal - test inhibice respirace (EU C.11 / OECD 209)
 • Test reprodukce Daphnia magna (EU C.20 / OECD 211)

Chování v prostředí

 • Hydrolýza jako funkce pH (EU C.7)
 • Odhad adsorpčního koeficientu (KOC) na půdě a kalu z čistíren odpadních vod pomocí HPLC (EU C.19 / OECD 121)
 • Test biologické odbouratelnosti - na úbytek DOC (EU C.4-A / OECD 301A)
 • Test biologická odbouratelnosti - Test v uzavřených lahvičkách (EU C.4-E / OECD 301D)
 • Biodegradace - test Zahn-Wellense (EU C.9 / OECD 302B)

a další…